shutterstock_1405534625
Hvorfor Kvalitet i Velfærd
8 ud af 10

Otte ud af ti danskere bakker op om den danske velfærdsmodel, og Danmark er kendt i hele verden for en samfundsmodel, der giver – næsten – lige muligheder for alle gennem hele det levede liv.

Vores samfundsmodel bygger på en høj skat til gengæld for en stor velfærdssektor, der sikrer fri og lige adgang til uddannelse, beskæftigelse, sundhed og pleje samt sociale indsatser til alle borgere i en livskrise.

Men modellen er under pres.

Demografisk udvikling, økonomiske strukturer, mediemæssig bevågenhed på fejl og mangler, forventninger fra pårørende, politiske visioner i forskellige retninger – og ikke mindst borgernes behov og ønsker, der ofte overstiger de økonomiske og ressourcemæssige muligheder for at indfri dem.

En hyppigt fremført årsag er også, at alt for mange ansatte i social- og sundhedssektoren bruger mere tid på administration og kontrol end på at hjælpe dem, det hele drejer sig om – borgerne. 

Som samfund fokuserer vi måske for meget på strukturer og millimeterudmåling frem for behov og indhold – altså den oplevede og leverede kvalitet – og vi ved for lidt om, hvad der virker og hvad, der ikke virker.

Center for Kvalitet i Velfærd vil arbejde for, at vi i velfærdsdebatten – og ikke mindst i den fremtidige udvikling af velfærdssamfundet – får øget fokus på kvalitet og evidens frem for silotænkning, sektor, geografi, ejerform og økonomi.

Borgerens behov i centrum

Danskerne accepterer at betale en høj pris for et fintmasket socialt sikkerhedsnet og lige adgang til uddannelser og sundhedsydelser.

Men mange oplever, at den lovgivning, der skal regulere tætbebyggede områder i vores store byer, ingen mening giver i vores landsbysamfund eller ude på landet. Vi oplever en udvikling med større og større skoler og institutioner samtidig med, at flere og flere forældre efterspørger større nærhed og lokale løsninger. Kort sagt: Standardmodellen er under pres. Vi må derfor sikre muligheder for at udvikle og tilbyde kvalitetsfokuserede lokale løsninger, der svarer til de lokale behov.

Det er vigtigt, at den enkelte borger kan se sig selv og sine behov i forhold til velfærdssamfundet, som derfor nødvendigvis må tilpasse sig borgeren – og ikke omvendt.

Center for Kvalitet i Velfærd er etableret for at bidrage til en mere nuanceret debat om de muligheder og udfordringer, der er i den offentlige debat – og at kvaliteten i velfærden og borgerens frie valg kommer til at stå endnu mere centralt i den fremtidige udvikling af velfærdssamfundet.

Konkrete forslag til at udvikle og fremtidssikre velfærden

Center for Kvalitet i Velfærd ønsker at præge og fremme den offentlige debat – med kvaliteten i fremtidens velfærd og borgerens frie valg som omdrejningspunkt. Det vil vi gøre ved hjælp af debatindlæg og webinarer, konferencedeltagelse og møder med politikere, eksperter, medier, brancheorganisationer samt aktører i offentlig og privat sektor.

Målet er at udvikle og fremtidssikre velfærden. Men det sker ikke af sig selv. Udvikling af stærke og bæredygtige løsninger sker sammen med dem, det handler om: Borgerne, de private virksomheder, der leverer velfærdsydelser, de faglige organisationer samt de offentlige institutioner og aktører.

Center for Kvalitet i Velfærd ønsker at facilitere og levere konkrete forslag til at udvikle og fremtidssikre velfærden i Danmark. Derfor lægger vi op til et bredt samarbejde – og ikke mindst en fordomsfri og konstruktiv debat mellem alle aktører på velfærdsområdet.