headway-jfR5wu2hMI0-unsplash
Sådan arbejder Center for Kvalitet i Velfærd

Med politisk uafhængighed som afsæt søger Center for Kvalitet i Velfærd at præge den offentlige debat, så kvalitet bliver det konstante omdrejningspunkt for udviklingen af fremtidens velfærd. Det gør vi med undersøgelser og analyser af velfærdsområderne.

Centeret er organiseret i medlemsklynger, der omfatter de centrale velfærdsområder. Centeret har på nuværende tidspunkt klynger inden for følgende områder:

Social, herunder opholdssteder og botilbud, dagtilbud, STU og relaterede områder

Pleje, herunder hjemmepleje, plejecentre mv.

Centeret arbejder ud fra en årsplan, der justeres hvert kvartal i forhold til den aktuelle debat og initiativer fra medlemmerne. Initiativer udover årsplanen finansieres gennem crowdfunding blandt medlemmerne eller støtte fra fonde og lignende.

Fokusområder i 2022 er

Vil du vide mere om hvad det vil sige at være medlem?

Alle med interesse for den danske velfærdsmodel kan blive medlem af centeret og bakke op om kampen for en stærk dansk velfærdsmodel.

Fokusområde 1

Pårørende og fagprofessionelle – i grænseland mellem forråelse, bureaukrati, retssikkerhed og faglighed, frihed og relationer.

Pårørende til borgere på hospitalet, på plejecenteret og i vores institutioner kerer sig om deres kære og tager del i hverdagen for deres pårørende. Det er i overvejende grad en enorm fordel for den service og de tilbud samfundet kan give borgere på hospitalet, plejecenteret og i vores institutioner.

Imidlertid kan det gå galt, når pårørende møder fagprofessionalisme og omvendt.

Offentlig styring og krav om dokumentation medfører en mekanisk relation, hvor fokus er på det, der skal gøres, frem for relationen og samarbejdet. Kommunikationen mellem fagprofessionelle og pårørende kan følgelig gå galt og medføre konflikter, klager og forråelse.

Dårlige relationer og kommunikation kan eksempelvis skyldes pårørendes forventninger til hospitalet, plejecentret eller botilbuddet på den ene side, og på den anden side den fagprofessionelle opfattelse af, hvad der er godt for patienten eller borgeren. Læg hertil velfærdsstatens styringskrav med fokus på rettigheder, kontrol, dokumentation og økonomi.

Velfærdsmodellen er udfordret, når den skal forene bureaukrati og kontrol med forventninger og behov, og her er relationen mellem fagprofessionelle og borgere afgørende for kvaliteten af den daglige velfærd.

I de fleste tilfælde kan udfordringer håndteres med god ledelse, men de kan også udvikle sig til forråelse og svigt i retssikkerheden med store følgeskader for den eller de borgere og fagprofessionelle, der er involveret.

Velfærdsstaten har traditionelt haft fokus på rettigheder, styring og kontrol, men undervejs glemt betydningen af relationen og kvaliteten i de ydelser, der leveres.

Dette indsatsområde følger to spor

1. At afdække udfordringer og værdier i relationen mellem fagprofessionelle og pårørende, herunder pege på initiativer, der kan være med til at forebygge konflikter og styrke den relationelle velfærd.

2. At afdække unødvendigt bureaukrati i hverdagen og foreslå nye måder at styrke kvaliteten i den leverede velfærd.

Fokusområde 2

Professionalisering af socialområdet – Kvalitet i indsatsen for udsatte børn, unge og voksne.

Vi ved fra forskningen, at en vellykket skolegang er den mest betydende faktor for, hvordan udsatte børn og unge klarer sig senere i livet. Vi ved også, at mange udsatte børn og unge har store huller i deres skolegang på grund af mange flytninger.

Vi ved fra forskning og undersøgelser, at der sker mange fejl i sagsbehandlingen, når en ung anbringes. Vi ved også, at reglerne fortolkes meget forskelligt fra kommune til kommune og vi ved, at sagsbehandlerne sidder med mange sager. Retssikkerheden er kort sagt udfordret på området.

Vi ved, at omkring en tredjedel af alle anbringelser i plejefamilier bryder sammen. Vi ved også, at omkring en tredjedel af disse sammenbrud skyldes, at plejefamilier giver op, og ofte siger, at de ikke har været klædt godt nok på til opgaven.

Vi ved med andre ord, at fokus på trivsel, tryghed, stabilitet og rette indsats på rette tidspunkt bidrager til succesfulde resultater i velfærdsmodellens forsøg på at hjælpe børn, unge og voksne, der er udsatte.

Når vi nu ved, hvad der kan styrke indsatsen, hvorfor tager vi så ikke initiativ til at øge kvaliteten af indsatsen frem for at debattere indpakningen, herunder forbud mod enkelte driftsformer.

Formålet med dette indsatsområde er at sætte fokus på kvalitet, retssikkerhed og evidens for at kunne tilbyde børn og unge samt voksnes bo- og opholdssteder, der bedst muligt matcher deres behov.